Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


nieuws:22_mei_2019_toekomstbestendig_westerpark

Inspraakreactie Nota van Uitgangspunten toekomstbestendig Westerpark

Fietserbond Amsterdam gaf een inspraakreactie op de Nota van Uitgangspunten toekomstbestendig Westerpark:

Beste,

Met deze brief reageert Fietserbond Amsterdam op de Nota van Uitgangspunten toekomstbestendig Westerpark.

A. Positief

  • De Fietsersbond is positief over een aantal aspecten in de Nota van Uitgangspunten zoals:
  • Het maken van een helder onderscheid tussen fietspaden en voetpaden
  • Het verbeteren en verbreden van de Brettenpad route (de belangrijke Oost-west route)

Opmerkingen hierbij: Maak zo snel mogelijk een eind aan de zonale voetpad benadering, zodat inderdaad een helder onderscheid gemaakt kan worden tussen fietspaden en voetpaden. Door gebruik te maken van SNOR of G13 bebording kunnen eveneens scooters, brommers en speedpedelecs geweerd worden. Er is een zorgvuldig ontwerp nodig om te zorgen dat op het Brettenpad de vele fietsers, voetgangers en hardlopers elkaar niet in de weg zitten.

B. Over/onderdoorgangen Ook het beter ontsluiten van het park door het creëren van over/onderdoorgangen van barrières als het spoor is zeer positief. Wel zien wij een discrepantie tussen de tekst in 4.2.1 en afbeelding 54. In de tekst is sprake van 2 over/onderdoorgangen die uitsluitend voor voetgangers zijn, in de figuur is dat er slechts 1. Wij achten het van groot belang dat al deze oversteken indien enigszins mogelijk ook door fietsers te gebruiken zijn. Daarbij willen wij benadrukken dat deze dure voorzieningen dermate essentieel zijn dat deze geen sluitpost mogen worden, maar in het kader van de ontwikkeling van Havenstad meegenomen dienen te worden.

C. Ontbreken primaire Noord Zuid routes De nota maakt echter de titel “Een toekomstbestendig Westerpark in het perspectief van Haven Stad” niet waar door het ontbreken van Noord Zuid fietsverbindingen door het park (zie afbeelding 109). Nu ten noorden van het park woongebieden (zoals Havenstad) komen zullen deze fietsverbindingen veel belangrijker worden. Met deze nota van Uitgangspunten wordt het park een barrière in de Noord Zuid richting en ontstaat op geplande secundaire Noord Zuid routes door de volkstuinen hetzelfde probleem dat nu op het Brettenpad bestaat: deze worden al snel overbelast. Historisch gezien wordt het Westerpark dan eenzelfde barrière als het Vondelpark: daar is de fietsverbinding door de Kattenlaan essentieel, maar helaas niet structureel, met blijvende overlast voor fietsers en bewoners. De nota van Uitgangspunten dient te worden uitgebreid met tenminste een tweetal primaire Noord Zuid fietsverbindingen die aan de zuidzijde aansluiten op de bestaande doorgaande verbindingen: de van Hallstraat en de Bos en Lommerweg. (zie figuur 109). Afhankelijk van de ontwikkelingen in het Centrale Marktgebied zou ook in deze richting een primaire fietsroute noodzakelijk kunnen zijn. Naast deze Noord Zuid routes is ook de toevoeging van een Oost West fietsroute langs het spoor naar Sloterdijk gewenst, met een goede oplossing bij de kruisingen met spoortunnels

D. Oversteek Archangelweg ( zie figuur 53) Een heel specifiek punt is de oversteek bij de Archangelweg. Deze is in figuur 53 ingetekend als een langzaamverkeer verbinding. Dit is ook een onmisbare schakel om het Westerpark vanuit de westelijke Houthavens te bereiken. Echter, met de komst van de Spaarndammertunnel is deze verbinding geblokkeerd (omdat deze niet in de verkeerslichtenregeling zouden passen). Dit leidt tot onacceptabel omrijden met extra en onveilige oversteken. Fietsers zijn nu gedwongen om de onveilige oversteek bij het BP benzinestation te nemen of via de Spaarndammerstraat te gaan. Deze is niet veilig door al het sluipverkeer dat de tunnelfiles en de verkeerslichten vermijdt, en door het vele dubbelparkeren. Er wordt veel harder gereden dan de toegestane 30 km/uur. Ook hier zou voor de bereikbaarheid van het Westerpark een fiets en voetgangersbrug moeten worden opgenomen.(Of het langzaam verkeer zou alsnog in de verkeerslichten regeling geïntegreerd moeten worden. Bij het autoluwer worden van de stad zou dit mogelijk moeten zijn.)

Wij hopen dat deze inspraak bijdraagt aan een fietsvriendelijk toekomstbestendig Westerpark Met vriendelijke groet, Fietsersbond Amsterdam

pdf

nieuws/22_mei_2019_toekomstbestendig_westerpark.txt · Laatst gewijzigd: 2019/10/27 08:45 (Externe bewerking)