Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


nieuws:28_juni_2016_sarphatistraat_fietsstraat

Sarphatistraat Fietsstraat

[vanaf 27 juni is het hier "Fietsstraat"]18 juni 2016 - De Sarphatistraat is vanaf deze zomer een Fietsstraat. Op proef. De Fietsersbond is er niet helemaal blij mee.

De gemeente heeft de Sarphatistraat, één van de drukste fietsroutes van Amsterdam, aangewezen als pilot voor een ‘OV-fietsstraat’. Doel van de fietsstraat is dat de fietser voorrang heeft en de auto te gast komt.

Niet blij
Maar in tegenstelling tot de verwachtingen is de Fietsersbond Amsterdam hier helemaal niet blij mee.
“Het klinkt goed, maar wij zien het mengen van fietsers en auto's als een zorgelijke ontwikkeling. In de oude situatie had de fietser nog een eigen strook, nu moet je maar zien of auto's de ruimte bieden die nodig is.”, zegt Fietsersbond-medewerker Jeroen Verhulst, die zich in de materie verdiept heeft.

Kleinere ruimte
Ook is de gevoelsmatige ruimte voor fietsers kleiner geworden, zegt Verhulst. “Langs de geparkeerde auto's is een dubbele streek getrokken om fietsers weg te houden. Hierdoor is de rijweg smaller geworden of voelt die in ieder geval smaller aan.”

Trambaan
En dan is er nog de trambaan, die Verhulst vreest. “Auto's mogen maximaal dertig in de straat, maar op de trambaan blijft voor trams én taxi's gewoon vijftig gelden. Dat is ronduit gevaarlijk.”

Brief
Eerder al schreef Fietsersbond-bestuurslid Saar Muller een ingezonden brief aan het Parool.
“Langzame fietsers zullen op de te smalle weg toch door auto's opzij geduwd worden (net als in de fietsstraat Zaanstraat). Snelle fietsers zullen daarentegen in de spits bij het stoplicht in de file achter brede auto's belanden”, schreef ze.

Lees hier het artikel met Jeroen Verhulst

13 januari 2017-UPDATE:
Het aanpassen van de Sarphatistraat naar een fietsstraat is volgens de gemeente succesvol. De doorstroming voor fietsers is flink verbeterd, zonder dat het autoverkeer vastloopt. Zowel bewoners, ondernemers als verkeersdeelnemers in de straat geven aan zeer tevreden te zijn met de aanpassingen.

Uit de evaluatie komt een positieve waardering naar voren door de fietsers zelf (88%), een toename van het fietsverkeer (+23%) en een afname van het autoverkeer (-2%). Het autoverkeer is langzamer gaan rijden (-4 km/u langzamer gemiddeld).
Conclusie is dat men de inrichting van de pilot wil behouden en aanvullende maatregelen wil treffen (in overleg met stakeholders zoals de Fietsersbond). Als mogelijke aanvullende maatregelen worden genoemd:
*Duidelijker bebording en aanduidingen op wegdek
*Onderzoek verbeteren voetgangersoversteek
*Vervolgonderzoek naar ‘beleving’ rijsnelheid taxi’s

De Fietsersbond adviseert om dit aan te vullen met:
*Beperking autoverkeer door circulatiemaatregelen (zie toelichting)
*30 km/u regime uitbreiden naar tram en taxi (zie toelichting)
*Linksafslaande fietsbewegingen van/naar de Roetersstraat veiliger maken

Toelichting
Om randvoorwaarden en aanvullende maatregelen vast te stellen is inzicht nodig in de volledige resultaten van de metingen, die zijn te vinden in de rapportages van de uitgebreide verkeersonderzoeken die gebruikt zijn voor de evaluatie. Bestudering daarvan levert de volgende nuanceringen op:

Wat zowel in de samenvattende als in de deelrapportages ontbreekt zijn etmaalcijfers en snelheidsgegevens voor het autoverkeer op de Sarphatistraat tussen Roetersstraat en Weesperplein. Uit de kruispunttellingen blijkt dat tussen Roetersstraat en Weesperplein in de ochtendspits 41% meer motorvoertuigen rijdt dan op het voorafgaande stuk Sarphatistraat. Hier is sprake van sluipverkeer vanaf de Anne Frankstraat (IJtunnel) via de Roetersstraat (om files bij het Mr. Visserplein te omzeilen);
Noemen van de gemiddelde snelheid is niet voldoende; het gaat ook om de spreiding naar snelheidsklassen. Tussen 12:00 en 15:00 uur rijdt 15-17 % op de rijbaan harder dan 35 km/u en is de maximum gemeten snelheid 55 km/u ;
De vermindering van het autoverkeer met 2 % is marginaal;

De toename van het aantal fietsers heeft ook te maken met toename aantal studenten op Roeterseiland en HvA. Opvallend is dat het aantal fietsers op de Mauritskade ook licht is toegenomen.

Onveiligheid
Zeven procent van de fietsers voelt zich onveilig, 11% ziet geen verschil in veiligheid en er wordt geklaagd over het gedrag van automobilisten. Ook dit is voor de Fietsersbond reden om beperking van het autoverkeer door circulatiemaatregelen te bepleiten.

Onveiligheid is er vooral bij passerende vrachtauto’s en linksafslaande fietsbewegingen, waarbij de fietsers te maken hebben met achteroprijdend fietsverkeer en snel rijdend taxiverkeer op de trambaan. Verbeteringen zijn met name nodig bij fietsverkeer komend van het Weesperplein dat linksafslaat de Roetersstraat in. Mogelijke verbeteringen zijn een linksafvak voor fietsers en noppen op de trambaan om de snelheid van taxi’s af te remmen.

Verder adviseert de Fietsersbond om het 30 km-regime uit te breiden naar tram en taxi. Uit de metingen blijkt dat de tram nauwelijks harder gaat dan 30 km/u, maar ook dat de taxi’s veel harder gaan.

Op termijn is de beste oplossing om de trambaan te versmallen van 8 m naar 5.90 m en de vrijkomende ruimte toe te voegen aan de fietsstraat. Taxi’s gaan dan naar de (bredere) rijbaan en moeten zich houden aan het 30 km/u regime. Als blijkt dat ze zich daar niet aan houden kan cameratoezicht worden toegepast.

De Fietsersbond ondersteunt de suggestie om de 30 km aanduiding op het wegdek een paar keer te herhalen. De borden ‘Fietsstraat’ zijn zo klein en hangen zo hoog, dat ze door de automobilisten niet waargenomen worden.


Terug naar de voorpagina


sharethis

[En dan moeten er ook nog auto's bij, langs, achter, voor??]

nieuws/28_juni_2016_sarphatistraat_fietsstraat.txt · Laatst gewijzigd: 2019/10/27 08:45 (Externe bewerking)