Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


nieuws:27_mei_2020_raadsadres:verzoek_een_beleidskader_ruimte_voor_de_fietser_bij_gemengd_verkeer_op_te_stellen

Raadsadres met het verzoek een beleidskader ‘Ruimte voor de fietser bij gemengd verkeer' op te stellen

27 mei 2020

Wij zijn het eens met de gemeente dat de voetganger meer ruimte verdient en dat voetgangers zich comfortabel en veilig door onze stad moeten kunnen verplaatsen, zoals gesteld in het Beleidskader ‘Ruimte voor de voetganger’.

In het bijzonder bevalt ons de heldere en controleerbare benadering die hier gekozen is: uitgaan van de maatgevende voetganger, dat wil zeggen: lichaamsbreedte, afstand tot andere voetgangers bij zowel mee- als tegemoet lopen, afstand tot gevel en trottoirband. Dit resulteert in een ondergrens voor vrije doorloopruimte van 1,80 meter en een minimale streefruimte van 2,00 meter. Afhankelijk van het aantal voetgangers worden de normgetallen hoger.

Een vergelijkbare benadering ontbreekt als het gaat om de ruimte voor de fietser bij gemengd verkeer. Voor de breedte van straten met gemengd verkeer zijn er namelijk geen duidelijke en heldere normen. Minimum-breedtenormen zijn er wel voor fietspaden en fietsstroken in de CVC-leidraad. Die normen voldoen in de meeste gevallen, dus daarvoor is geen nieuw beleid nodig.

Wat nergens in Amsterdamse richtlijnen of een afwegingskader is vastgelegd, is de minimumbreedte van rijbanen voor gemengd verkeer, waar auto en fiets van dezelfde rijbaan gebruik maken (zie hieronder voor fietsstraten). De landelijke normen in het ASVV voor 30 km-straten dateren van twintig jaar geleden en voldoen niet meer nu auto’s en de steeds talrijker bestelbussen en vrachtauto’s alsmaar breder zijn geworden. De normen waren bedoeld voor woonstraten en niet voor de drukke straten die nu overal in Amsterdam tot 30 km-weg worden omgevormd. De Fietsersbond wordt bij dergelijke herinrichtingen steeds vaker geconfronteerd met een te smalle wegbreedte. Deze ontwikkeling is strijdig is met de Agenda Autoluw, die ‘meer ruimte voor de fiets’ als motto hanteert.

Een speciale vorm van gemengd verkeer is de fietsstraat. Over de breedte van fietsstraten is in de CVC-leidraad niets vastgelegd. Wel is er discussie hierover in het kader van het concept-‘Afwegingskader Fietsstraten, Fietspaden en Fietsstroken’. Daarin wordt voor fietsstraten een minimumnorm van 3,50 m voorgesteld. Die norm wordt niet onderbouwd.

Lees het complete raadsadres en de bijbehorende brief aan de wethouder via de links in de rechterkolom.

Fietsstraat Weteringschans
Weteringschans ingericht als fietsstraat


 fietsstraat Marnixstraat
Marnixstraat ingericht als fietsstraat (thv politiebureau)

nieuws/27_mei_2020_raadsadres/verzoek_een_beleidskader_ruimte_voor_de_fietser_bij_gemengd_verkeer_op_te_stellen.txt · Laatst gewijzigd: 2020/06/15 20:43 door johan