Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


nieuws:5_juli_inspraakreactie_op_voorlopig_ontwerp_fietsstraat_weesperzijde_zuid

Inspraakreactie op Voorlopig Ontwerp fietsstraat Weesperzijde Zuid

5 juli 2018 Geacht dagelijks bestuur, Graag maken wij gebruik van de gelegenheid om te reageren op het Voorlopig Ontwerp Weesperzijde Zuid. De Fietsersbond Amsterdam heeft het afgelopen jaar studie gemaakt van de voorwaarden en inrichtingseisen waaraan fietsstraten moeten voldoen. Zie bijlage. Onze inrichtingseisen worden op hoofdlijnen ondersteund door het CROW-artikel ‘Hinderlijke ‘ontmoetingen’ allesbepalend voor succes fietsstraten’ in: Fietsverkeer 42 (2018), blz. 18 e.v.

1. Geen klinkers, maar rood asfalt

De Fietsersbond Amsterdam heeft u per brief d.d. 6 juni 2018 al laten weten dat wij het onjuist vinden dat u de omwonenden van de Weesperzijde benadert voor de inspraak over het VO Fietsstraat Weesperzijde met de vraag of ze asfalt of klinkers willen. In die brief hebben wij u erop gewezen dat dit niet fair is naar de omwonenden toe. Zij kunnen die keuze helemaal niet maken, want het stedelijk beleid is heel duidelijk: voor fietsstraten wordt rood asfalt toegepast. In het door de gemeenteraad vastgestelde Meerjarenplan Fiets 2017-2022 is de hoofddoelstelling ‘Comfortabel doorfietsen’. Dat is in het MJP Fiets als volgt verwoord: Fietsers in Amsterdam bereiken hun bestemming via royale, directe, snelle, egale en herkenbare routes. Dit betekent dat fietsers gebruik kunnen maken van een fijnmazig netwerk van autoluwe fietsstraten of vrijliggende fietspaden van ten minste 2,5 meter breed, voorzien van rood asfalt. En op blz. 21: Fietsers hebben last van trillingen die ontstaan door oneffenheden in het wegdek. Een vlak wegdek (zoals asfalt) biedt hiervoor uitkomst. Veel fietsers profiteren al van de vele asfaltpaden. Toch zijn er in Amsterdam ook nog fietsroutes met hobbels en kuilen. Voor fietsers werken we daarom aan egale routes. En op blz. 32: Fietsers verdienen comfortabele routes. Nog niet overal in de stad profiteren fietsers van het rijcomfort van asfalt. Daarom worden bij onderhoudswerkzaamheden bestaande routes met tegelverharding aangepast. Nieuwe routes worden in principe aangelegd met asfalt. Dit vergroot niet alleen het rijcomfort, maar ook de veiligheid. In het Handboek Puccini Rood zoals vastgesteld in de gemeenteraad van 24 januari 2018 staat op blz. 52: “Op het hoofd- en plusnet fiets worden fietsstraten uitgevoerd in rood asfalt, uitgezonderd (delen van) routes op ‘bijzondere plekken’ en beeldbepalende plekken (bijvoorbeeld UNESCO gebied).” Dit is nog eens onderstreept in een aangenomen motie (gemeenteblad, afd. 1, nr. 57). 2 In de lange lijst van ‘bijzondere plekken’ op blz. 35 van het Handboek Puccini komt de Weesperzijde niet voor en de Weesperzijde is ook geen UNESCO-gebied. Hier is geen reden om van de standaard af te wijken en geldt dus de hoofdregel: rood asfalt. Ook in de Leidraad van de Centrale Verkeerscommissie (CVC) 2016 staat in 5.10 Fietsstraten op blz. 33: “Materiaal: herkenbaar (rood) asfalt”. De CVC heeft het nu voorliggende ontwerp in haar vergadering van 27 maart 2018 behandeld. Het advies/besluit CVC luidt volgens het vastgesteld verslag van de 1125e CVC: • De CVC gaat nog niet akkoord met het voorlopig ontwerp. • De CVC kan niet instemmen met het toepassen van elementenverharding op deze belangrijke plusnet-fietsverbinding, omdat het voorstel niet in lijn is met de vastgestelde beleidskaders (oa. Puccini). De CVC wenst asfaltverharding op deze fietsstraat. U zet de omwonenden op het verkeerde been door ze voor te stellen dat ze kunnen kiezen uit asfalt of klinkers. Het stadsdeel heeft hier een adviserende rol. De centrale stad beslist en toetst daarbij aan stedelijk beleid. De gemeenteraad heeft zich nog onlangs duidelijk uitgesproken voor rood asfalt, dus ook al adviseert u klinkers, het zal toch rood asfalt worden. Nog afgezien van de reeds vastgestelde besluiten over fietsstraten in het algemeen, moet hier ook het belang van de 15.000 dagelijkse fietsers zwaar worden meegewogen. Dit is de belangrijkste doorgaande fietsroute van Amsterdam. Daar moet doorgefietst kunnen worden en de route moet comfortabel zijn, conform de uitgangspunten van het Meerjarenprogramma Fiets 2017-2022. Het enige materiaal dat daaraan voldoet is asfalt. Omwille van de herkenbaarheid als fietsstraat moet dat rood asfalt zijn.

2. Twee belangrijke delen Weesperzijde ontbreken

Wij betreuren dat het deel tussen Schollenbrug en Berlagebrug en het deel tussen Burmanstraat en Ruyschstraat niet zijn meegenomen in dit VO. Hier bevinden zich de meeste knelpunten.

3. Invoering eenrichtingverkeer is een echte verbetering

Er wordt eenrichtingverkeer ingevoerd van zuid naar noord ingevoerd. Dat betekent meer ruimte voor fietsers en minder kans op conflictsituaties.

4. Schampstroken langs de parkeerplaatsen toevoegen.

Net als op de Binnenring zijn schampstroken van 50 cm nodig langs de parkeerplaatsen. Ze kunnen gemarkeerd worden met een onderbroken lijn op het asfalt. Geen rabatstroken met klinkers, want dan gaan fietsers een schuwafstand hanteren naar het afwijkend materiaal en wordt de rijbaan onnodig versmald.

5. Rijbaan 65 cm breder maken

Tussen de schampstroken is nu 5,00 m beschikbaar. Uitgaande van de normbreedtes van CROW is in de situatie waarin een personenauto een fietsduo inhaalt en er een fietsers in de tegenrichting rijdt 1,60 + 0,80 + 1,70 + 0,80 + 0,75 = 5,65 m nodig. Hier is rekening gehouden met een personenauto van 1,70 m breed. Een vrachtauto kan wel 2,55 m breed zijn. In dat geval gaan we ervan uit dat het fietsduo achter elkaar gaat rijden. Dan is 0,75 + 0,80 + 2,55 + 0,80 + 0,75 = 5,65 m nodig. Dat is dezelfde breedte. De rijbaan moet dus 65 cm breder zijn. Het trottoir is hier heel breed, dus dat moet mogelijk zijn. 3

6. Parkeerplaatsen Amstelzijde opheffen

Om de rijbaan voor fietsers te kunnen verbreden, ligt opheffing van de parkeerplaatsen aan de Amstelzijde voor de hand. ’s Avonds en ’s nachts is nu al een groot deel van de parkeerplaatsen aan de Weesperzijde onbezet. De stedenbouwkundige situatie wordt een stuk aantrekkelijker met uitzicht op groen en water. Een deel van de vrijkomende ruimte kan benut worden voor fietsparkeren en meer groen. Er ligt een nieuw coalitieakkoord waarin het opheffen van parkeerplaatsen expliciet is opgenomen. Eventueel kan het opheffen van de parkeerplaatsen gefaseerd worden uitgevoerd.

7. Geen middenstrook toepassen

In het midden van de rijbaan ligt in de asfaltvariant een klinkerstrook van 50 cm breed. Wij dringen er met klem op aan om geen middenstrook toe te passen en zelfs geen middenlijn. De middenstrook beperkt de rijbaanbreedte teveel, Tussen de schampstroken is 5.00 m rijbaanbreedte beschikbaar. Als daar een middenstrook van 50 cm in ligt, is dat per rijrichting 2,25 m. Dat is niet voldoende, zeker niet als hier ook snorscooters en bromfietsen blijven rijden. Een middenlijn is niet logisch omdat hier eenrichtingverkeer voor auto’s geldt, zodat geen sprake is van een symmetrische situatie. Middenbelijning werkt dan verwarrend. In deze situatie is een doorlopend profiel zonder middenlijn het beste profiel. We gaan daarbij uit van flexibel gebruik van de rijbaanbreedte.

8. Leg fietsvriendelijke 30 km-drempels voor de zijstraten

Zonder extra maatregelen houden veel automobilisten zich niet aan de maximumsnelheid van 30 km/uur. Vooral bij de zijstraten is dat voor linksafslaande fietsers gevaarlijk. Dat zijn ook de plekken waar voetgangers oversteken. Leg vóór de kruising fietsvriendelijke, sinusvormige drempels aan, zoals toegepast in de fietsstraat Sarphatistraat.

9. Meer fietsparkeerplaatsen

Met toevoeging van 15 % meer fietsparkeerplekken blijft er een tekort aan fietsparkeerplekken bestaan. Ze worden bovendien vooral toegevoegd bij de cafés en restaurants voor piekfietsparkeren. Daarmee blijft het tekort aan fietsparkeerplekken voor bewoners bestaan. Toevoeging van meer fietsparkeerplekken is mogelijk door het opheffen van een aantal autoparkeerplekken, wat in lijn is met het nieuwe coalitieakkoord.

Met vriendelijke groet Namens de Fietsersbond Amsterdam Teeja Arissen bestuurslid

Fietsersbond Afdeling Amsterdam W.G. Plein 84, 1054 RC e: amsterdam@fietsersbond.nl i: fietsersbond.amsterdam T:@adamfietst F:amsterdamfietsersbond.com

Bijlage: Nota voorwaarden en inrichtingseisen fietsstraten, Fietsersbond Amsterdam, juni ‘18 zie hier

Hier vind u de inspraakreaktie in pdf, inclusief de bijlage.

nieuws/5_juli_inspraakreactie_op_voorlopig_ontwerp_fietsstraat_weesperzijde_zuid.txt · Laatst gewijzigd: 2019/10/27 08:45 (Externe bewerking)