Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


wat_vinden_wij

Waar staan we voor

Om veilig en prettig te kunnen fietsen zijn veel zaken belangrijk. De Amsterdamse Fietsersbond probeert, in overleg met de gemeente en de stadsdelen, het beleid zo te beïnvloeden dat deze zaken goed geregeld worden. Bovendien houden we de uitvoering van dat beleid goed in de gaten.

Over bepaalde zaken hebben we - meestal al langere tijd - uitgesproken opvattingen. Hieronder een aantal op een rij.

Fietsroutes

[Hoofdnet Fiets in 2011 - klik voor uitvergroting]Erg belangrijk om snel, veilig en comfortabel te kunnen fietsen is een goed netwerk van fietsroutes. In Amsterdam wordt dit het Hoofdnet Fiets genoemd. Het is niet voldoende om fietspaden aan te leggen langs drukke autowegen. Ook de aanleg van autoluwe fietsroutes is belangrijk omdat die routes vaak door een aangename omgeving gaan, sneller zijn omdat er minder verkeerslichten zijn en veiliger vanwege de lage intensiteit van autoverkeer. Een goed voorbeeld is de Weesperzijde (in plaats van de Wibautstraat) of het Vondelpark (in plaats van de Overtoom). De Fietsersbond pleit voor een Hoofdnet Fiets met kwalitatief goede fietsroutes die snel en direct zijn.

Zo’n 35 jaar geleden koos Amsterdam voor het ontwikkelen van een fietsnetwerk met als doel: „Het scheppen van een net van zo gestrekt mogelijke routes, waarop de fietser vanuit de woonwijken veilig en snel de voorzieningen en werkgelegenheids-concentraties kan bereiken”. (Bron: verkeerscirculatieplan 1979)

Sindsdien is gestaag maar vasthoudend gewerkt tot wat er nu is: een goed doordacht en fijnmazig fietsnetwerk van veilige en prettige routes dat er voor zorgt dat in Amsterdam goed en veel gefietst kan worden, en wordt. Een netwerk dat bijna volledig gerealiseerd is en dat, op enkele (lastige) ontbrekende schakels na, af is.

Het Hoofdnet Fiets is iets waar Amsterdam trots op mag zijn en wat een verworvenheid is die wereldwijd in hoog aanzien staat. Het realiseren ervan is een indrukwekkende prestatie van velen in Amsterdam: ambtenaren, politici en belanghebbenden, stadsdelen, centrale stad en Fietsersbond.

De status die het Hoofdnet Fiets heeft is van groot belang om het te realiseren en om het te behouden.

Het Hoofdnet Fiets is een beleidskader voor fietsverbindingen vanaf zo’n 2 á 3 km. Het zijn routes die vaak door meerdere stadsdelen en over de grenzen van projecten heen lopen. Het Hoofdnet Fiets garandeert de continuïteit van de routes over die grenzen heen.

Juist voor fietsers, die elke meter zelf moeten trappen en geen hoge snelheid hebben zijn directe verbindingen met weinig omrijden van groot belang. Een goed fietsnetwerk dient daarom fijnmazig te zijn. Het CROW, de denktank op verkeersgebied in Nederland, beveelt een maaswijdte van zo’n 400 m aan. Het huidige Hoofdnet Fiets voldoet daar aan. En daarmee is fietsen in de stad een uitstekend en gewaardeerd alternatief voor de auto.

De gemeente heeft enige jaren geleden het hoofdnet fiets ingetekend op onze Fietskaart van Amsterdam. Hier te downloaden. Hierboven een kaart van het Hoofdnet Fiets (uit 2011) van Goudappel Coffeng.

2020
Aantasting hoof- en plusnet fiets

Steeds vaker bestempelt Amsterdam delen van de gemeente tot voetgangersgebied, ongeacht de aanwezigheid van hoofd- en plusnet fiets. Zo ontstaat met name in parken en de binnenstad de onwenselijke situatie dat fietspaden die behoren tot het hoofd- en plusnet fiets, aangeduid worden als: voetpad, fietsen toegestaan.

Voor zover dit de manier is waarop de gemeente snorscooters wil weren, steunen wij haar streven maar niet het middel. Logischer zou zijn het plaatsen van het bord: fietspad, snorfietsen niet toegestaan.

Wanneer drukke fietspaden naar believen worden aangeduid als voetpad, verliezen de waarborgen aan het hoofd- en plusnet fiets hun geloofwaardigheid. Dat strookt niet met de doelstelling van Amsterdam Autoluw, waarin, naast de voetganger, de fietser een prominente plaats heeft.


Zie ook: Fietskaart van Amsterdam

Veiligheid

[Nog steeds dagelijkse praktijk in de Van Woustraat]De Fietsersbond pleit voor verkeersveilige fietsroutes met een sociaal veilig alternatief. Routes door parken en rustige gebieden zijn overdag zeer aantrekkelijk, maar kunnen 's avonds een onveilig gevoel geven, vanwege bijvoorbeeld te weinig verlichting of dichte begroeiing. De Fietsersbond pleit dan ook voor sociaal veilige routes, die dit ook 's avonds zijn, bijvoorbeeld door de aanleg van meer verlichting.

Er moet ook meer rekening gehouden worden met extra kwetsbare fietsers, die het meest gebaat zijn met een vergevingsgezinde inrichting van de weg. Een foutje moet niet meteen fataal zijn. Voor ouderen is het belangrijk dat ze zo lang mogelijk prettig en op hun gemak kunnen blijven fietsen: daar is ruimte voor nodig, ook ruimte om op- en af te kunnen stappen.

Voor kinderen is naar school fietsen belangrijk: alleen zo leren ze spelenderwijs de verkeerscompetentie die ze hun hele verdere leven nodig zullen hebben. Om dat veiliger te maken moeten er meer conflictvrije routes zijn, vooral in de buurt van scholen.

2016: Meerjarenplan Verkeersveiligheid
In maart 2016 presenteerde de Gemeente Amsterdam haar Meerjarenplan Verkeersveiligheid, een voortvloeisel van de Uitvoeringsagenda Mobiliteit
De Fietsersbond Amsterdam is blij met de intenties van het gemeentebestuur maar intenties zijn echter niet genoeg. Black spots zijn de laatste 2 decennia goed aangepakt, maar sluipenderwijs komen er toch weer black spots bij, omdat de auto toch nog steeds te vaak voorrang krijgt. De afschaffing van voorrang voor fietsers op het Haarlemmermeercircuit is een voorbeeld daarvan.

Tweerichtingspaden
Ook zouden er meer voldoende brede tweerichtingsfietspaden bij moeten komen, echter ze worden juist geschrapt vanwege ruimtegebrek voor opstelstroken voor auto's. Bovendien missen we in het plan aandacht voor het gedrag van automobilisten, die steeds vaker problemen veroorzaken door geen richting meer aan te geven of lang op de fietsstrook parkeren.
Lees hier onze volledige reactie

Weginrichting

[Hier moeten natuurlijk fietspaden komen] Wij pleiten voor vrijliggende fietspaden op straten met veel autoverkeer of waar de snelheid hoog is (meer dan 50km/uur), zoals de Marnixstraat hiernaast. Ook op straten met veel parkeerbewegingen en foutparkeerders zijn fietspaden veiliger omdat fietsers dan niet door die parkeerders in problemen gebracht en aangereden kunnen worden. Dit is vaak zo in winkelstraten. In verkeersluwe woonstraten vinden we fietspaden meestal niet nodig.
Op wegen waar er voor auto's twee maal twee rijbanen zijn is het moeilijk oversteken voor fietsers. Daar moeten de fietspaden aan beide zijden in twee richtingen zijn.

Van Woustraat

Een goed voorbeeld hiervan is de Van Woustraat.
[Toestanden zoals die op de Van Woustraat nu, waren 40 jaar geleden een reden om de Fietsersbond op te richten!] Op 8 maart 2016 sprak de Fietsersbond in over de Nota van Uitgangspunten Herinrichting Van Woustraat. Ondanks de belofte om de verkeersveiligheid te vergroten, lijkt het plan voorrang te geven aan het behoud van parkeerplekken. Er wordt wel een flink deel van de parkeervakken opgeheven, maar dat verbetert de veiligheid van fietsers in te geringe mate.

Laden en Lossen

Daarbij wil men laden en lossen in de spits mogelijk maken en tijdelijk - en dat kan vele jaren zijn - veel parkeerplaatsen op de stoep realiseren. Dat laatste vergroot juist de verkeersonveiligheid en maakt de stoep veel smaller.

Bewonersplatform De Pijp startte op 14 maart 2016 een petitie voor meer veiligheid en ruimte op de Van Wou.

Lees hier onze inspraak

Zie ook onze eerdere meningen hierover en wat wij eerder deden met de 30-km plannen

Asfalt of klinkers?

[Spreekt voor zich] De Fietsersbond is overal voor asfalt op plusnet en hoofdnet fiets. Conform de kwaliteitseisen van beleidskader hoofdnetten en leidraad CVC.

In het Unesco gebied willen we het liefst ook asfalt op plus en hoofdnet fiets, maar een andere verharding is evt. te billijken vanwege het historisch karakter. Het wegdek moet dan wel vlak en niet glad zijn. Klinkerstroken voor fietsers naast asfalt voor auto of OV, zoals op de Vijzelgracht is onacceptabel. Dat is echt onnodig oncomfortabel en het geeft extra risico op gevaarlijke richels in lengte richting.

Heb je iets te melden over een slecht wegdek? Doe dat dan via het Fietsersbond Meldpunt

Fietsparkeren

[Geen eigen berging] Wie fietst moet z'n fiets ook kunnen parkeren of stallen. Daarom pleit de Fietsersbond voor voldoende fietsparkeermogelijkheden bij stations, winkels en andere voorzieningen, op drukke pleinen en bij woningen. Op dit moment zie je op veel plekken in de stad veel meer geparkeerde fietsen dan er rekken zijn. Er moet dus nog veel gebeuren.
Het tekort aan rekken vergroot de kans op fietsdiefstal, schade aan fietsen en overlast door fietsen. Vooral in de oude wijken in Amsterdam hebben veel woningen geen eigen berging. Daar is het nodig om voldoende buurtstallingen te realiseren.

In fietsenrekken staan vaak veel fietswrakken of fietsen die niet meer worden gebruikt (verlaten fietsen of weesfietsen). De Fietsersbond is er voorstander van dat de gemeente deze fietsen regelmatig verwijdert, zodat er voldoende ruimte overblijft voor fietsen die wél worden gebruikt.

Fietsparkeer-etiquette
De Fietsersbond spoort mensen aan hun fiets sociaal te parkeren, d.w.z. zonder anderen overlast te bezorgen. Zie hiervoor onze fietsparkeer-etiquette.

Fietsenrekken moeten van goede kwaliteit zijn en voldoen aan het keurmerk van Fietsparkeur. Zie voor een volledig overzicht van goedgekeurde fietsenrekken hier.

Wegopbrekingen

[Waarom moeten (brom)fietsers oversteken?]Bij werkzaamheden aan de weg komt de fietser nog wel eens in de verdrukking, met hinder en onveiligheid als gevolg.
Bij tijdelijke maatregelen op straat moeten wegbeheerders en uitvoerders rekening houden met fietsers. De doorgang voor fietsers moet in principe behouden blijven. Het kan niet zo zijn dat auto's door kunnen rijden en fietsers een straatje om moeten. Met het omleiden van auto's is vaak voldoende ruimte te winnen voor een veilige doorgang. Bordjes met “Fietsers Afstappen” horen in Amsterdam niet thuis. Bij het plannen van werkzaamheden moet ervoor gezorgd worden dat er nooit twee parallelle fietsroutes onmogelijk worden.

Fietsdiefstal

[fietsendief-02.jpg] Diefstal van fietsen is nog steeds een groot probleem in Amsterdam. De schattingen lopen uiteen, maar algemeen wordt aangenomen (door o.a. de politie) dat jaarlijks tussen de 50.000 en de 80.000 fietsen onvrijwillig van eigenaar verwisselen.

Het is een publiek geheim waar gestolen fietsen op straat worden verhandeld. Preventie is mogelijk met goede sloten, goede fietsenrekken en goede stallingen. De Fietserbond heeft er voor gezorgd dat op al die punten keurmerken zijn ontwikkeld, en test regelmatig fietsloten.

Daarnaast heeft de Fietsersbond zich er sterk voor gemaakt dat de politie daadwerkelijk zijn best doet om gestolen fietsen bij de rechtmatige eigenaar terug te bezorgen. Mede daardoor is binnen de gemeente een breed diefstal-preventie-project opgezet, waaraan ook politie en openbaar ministerie meewerken. Zie ook het Centrum Fietsdiefstal

Zie ook onze antifietsdiefstalfolder

Gedrag van fietsers

Regelmatig ontvangt de Fietsersbond Amsterdam klachten over het gedrag van fietsers in Amsterdam. Vaak met de opmerking dat de Fietsersbond moet zorgen dat fietsers zich beter aan de verkeersregels houden. Wij herkennen die ergernissen wel. Ook leden van de Fietsersbond Amsterdam hebben, net als andere weggebruikers, last van ergerlijk en gevaarlijk gedrag van collega-fietsers. De vraag is echter in hoeverre de Fietsersbond hiervoor verantwoordelijk is. Het simpele antwoord daarop is dat de Fietsersbond niet verantwoordelijk is voor hoe individuele fietsers zich gedragen. Net zomin als de ANWB verantwoordelijk is voor de automobilist die door rood rijdt, of Vereniging Eigen Huis voor de huiseigenaar die geluidsoverlast veroorzaakt voor de buren. Dus we zijn niet verantwoordelijk, maar we voelen ons er wel bij betrokken. Een andere vraag is of, en in welke mate, we als Fietsersbond ons inspannen om dat gedrag te veranderen. Hierbij willen we allereerst het belang van handhaving van en voorlichting over verkeersregels benadrukken. Wij zijn voor een intensievere handhaving. Handhaving en voorlichting zijn echter taken die met name thuishoren bij de overheid. Wat wij vooral kunnen doen is meedenken, adviseren en actievoeren voor een inrichting van de openbare ruimte die tot zo min mogelijk conflicten tussen de verschillende verkeersdeelnemers leidt en die als het ware uitnodigt tot ‘goed gedrag’. Waarbij wij uiteraard vooral oog hebben voor de positie van fietsers Dat meer aandacht voor fietsers bij de inrichting van de stad van belang is wordt ook ondersteund door het feit dat de fiets steeds belangrijker wordt voor de mobiliteit in de stad, waarbij het gebruik van de auto in de stad afneemt. Ook het stadsbestuur streeft naar een verdere toename van het gebruik van de fiets.

In deze pdf} willen we voorbeelden geven van maatregelen die volgens ons zullen bijdragen aan minder storend gedrag door fietsers. Het gaat daarbij om zaken zoals

  • Spookrijden;
  • Op de stoep fietsen;
  • Door een rood verkeerslicht rijden;
  • Foutparkeren van fietsen.

Voor wat betreft het zonder licht rijden van fietsers zien we vooral een taak van de overheid om te zorgen voor goede voorlichting en handhaving. Dit geldt ook voor het geen voorrang verlenen aan voetgangers op zebrapaden. Deze ergernissen laten we hier dan ook buiten beschouwing.

Meer informatie

wat_vinden_wij.txt · Laatst gewijzigd: 2020/04/14 10:20 door johan