Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


zuidas

kaartje-zuidas_12x7rs.jpg

ACTUEEL

Fietsvisie op de Zuidas

Een groot aandeel fiets in de mobiliteit biedt grote voordelen voor de bereikbaarheid, de leefbaarheid en de levendigheid van de Zuidas. Op de Zuidas zijn de uitgangspunten voor een hoog fietsgebruik uitstekend. Maar de toename van het autoverkeer en de steeds dichtere bebouwing vormen een aanzienlijke bedreiging voor de veiligheid, de doorstroming en het comfort van fietsers. Om de groeiende aantallen fietsers een goede plek te kunnen geven moeten de fietsvoorzieningen (routes en parkeren) in de Zuidas versterkt worden, en dient de groei van autoverkeer te worden beperkt.

Aangezien we niet gerust zijn op een goede afhandeling en de rol van de fiets zien afbrokkelen, dienden wij op 25 februari 2016 een inspraak in op de huidige plannen.

Zo vinden we het niet kunnen dat een aantal tweerichtingsfietspaden eenrichtingsverkeer worden, waardoor fietsers twee, soms wel drie keer over moeten steken. En we willen een breed fietspad naast de ‘voetgangersdiagonaal’ van de Parnassusweg naar het nieuwe hoofdgebouw van de VU.

Een jaar eerder, op 11 februari 2015 heeft de Fietsersbond Amsterdam haar Fietsvisie op de Zuidas als eerste overhandigd aan wethouder Litjens, ter inspiratie bij het vormen van de gemeentelijke Visie op de Zuidas. Daarin wil men meer fietsambitie, de Fietsersbond doet in dit document een flink aantal aanbevelingen om “de Zuidas levendig, leefbaar, gezond en bereikbaar te houden” en om de Zuidas “een toonbeeld te laten zijn van de unieke internationaal aansprekende Amsterdamse identiteit” waarin “de fiets een belangrijke rol kan - en moet - spelen”.

Read the summary of our Bike Ambition here

[Fietsroutes in de Zuidas]

Geslaagd symposium

3 november 2014 - De Fietsersbond kijkt terug op een geslaagd symposium. Met ruim 60 betrokkenen uit gemeente, politiek, organisaties en bedrijven in de Zuidas spraken we over de uitdagingen die er zijn om met de toename van bebouwing en autoverkeer de fiets toch de ruimte te geven die nodig is. Daar is een ambitieuze visie voor nodig en dat werd door alle aanwezigen beaamd, net zoals het grote belang van de fiets voor de Zuidas. Zie voor een eerste verslag hier.

De Fietsersbond zal de uitkomsten van het symposium uitwerken tot een visiedocument en dat aan alle partijen aanbieden. Hopelijk zal dat een impuls geven aan de ontwikkeling van een toekomstbestendige Zuidasvisie voor de fiets.

Fietsambitie voor de Zuidas

Op 30 oktober organiseerde de Fietsersbond een symposium over fietsen in de Zuidas: waarom komt de fietser er in de ontwerpen en plannen vaak bekaaid vanaf en hoe kan dat beter?
Met het symposium reageerde de Fietsersbond op de wens van de gemeente om in de visie op de Zuidas meer fietsambitie te ontwikkelen.

Lees meer over het symposium hier.

Fietsen en de Zuidas

Veel medewerkers van de internationale bedrijven in de Zuidas zijn enthousiast over de Nederlandse fietscultuur. Je zou zeggen dat de Zuidas dit in haar promotie in het buitenland moet gebruiken als een ‘unique selling point’. Maar in de planvorming wordt de fietser helaas meer als last- en sluitpost gezien dan als mobiliteits-probleem-oplosser.

Kavelgrenzen en bouwplots worden vastgelegd voordat de langzaam-verkeersontsluiting wordt bedacht. Genoeg rijbanen voor auto’s is uitganspunt, waarna er geen ruimte meer is voor tweerichtingsfietspaden voor de grote aantallen fietsers.
Het Dok zou de barrière tussen Buitenveldert en Zuid moeten slechten, maar de OV-terminal wordt voor fietsers een onneembare vesting.

De Fietsersbond wil duidelijk maken dat het succes van de Zuidas afhankelijk is van de (duurzame) bereikbaarheid ervan en dat die alleen haalbaar is als de fiets een prominentere plek in de plannen krijgt.

Doorgaande fietsroutes - een voorbeeld

Als het over auto’s gaat zal geen mens erover denken een belangrijke route zomaar om te leggen en er een lastige drukke kruising aan toe te voegen. Over fietsroutes wordt vaak veel luchtiger gedacht. De belangrijke oost-west verbinding in de Zuidas is daarvan een voorbeeld.

Groene Zoomroute

Net noordelijk van de A10 loopt/liep een prachtige fietsroute, de zgn. Groene Zoomroute. Fietsers kunnen zonder ook maar één gelijkvloerse kruising met autoverkeer tussen Amstel en Amstelveenseweg hun weg vinden. Het gaat daarbij om dagelijks duizenden fietsers op weg naar station Zuid, de vele scholen en bedrijven, de universiteit enz.

De route loopt mooi door het Beatrixpark en kruist een aantal grote wegen (Beethovenstraat, Strawinskylaan en Parnassusweg) met veilige tunneltjes.

Verlagen

Maar de gemeente wilde de verhoogde wegen, en daarmee ook de tunneltjes, weghalen. Om te beginnen het tunneltje van de Beethovenstraat. Jaren heeft de Fietsersbond zijn best gedaan om dit tunneltje te behouden.
En met succes. De Beethovenstraat zal tot in ieder geval 2026, als de A10 in een tunnel is gelegd, verhoogd blijven.

Maar ondertussen gebeurde er net naast de Beethovenstraat iets anders. Er worden drie gebouwen neergezet op de rand van het Beatrixpark. Het Nicolaaslyceum, een kantoortoren voor Stibbe en één voor Akzo. En die toren voor Stibbe is net op het fietspad naar het Beethoventunneltje gepland. En niet zomaar: de driehoekige footprint van het gebouw lijkt ervoor ontworpen om een fietsroute er direct omheen onmogelijk te maken.

Fietsers weren

Dat past ook in de plannen van de dienst Zuidas. Die vindt dat het gebied bij de torens en de school alleen voor voetgangers is. Fietsers moeten omrijden via de Prinses Irenestraat.
De Fietsersbond is daar niet blij mee: fietsers kruisen daar de Beethovenstraat gelijkvloers op een plek waar ook nog veel auto’s afslaan. Bovendien krijgen fietsers op de Prinses Irenestraat te maken met nogal wat autoverkeer en haaks parkeren. Kortom, een ernstige verslechtering t.o.v. de route via het tunneltje.

De dienst Zuidas drukt zijn plannen echter door, want er liggen al vergaande ontwerpen voor de kantoortorens en die kunnen, zeker in een slechte tijd voor de bouw, niet gestopt worden.

Gemeente grijpt in

De protesten van de Fietsersbond en omwonenden kunnen de bouw van het kantoor niet tegenhouden. Maar de gemeenteraad eist wel dat er - als de kantoren gereed zijn - een fietsroute terug komt die zo goed mogelijk aansluit op het tunneltje. Daar wordt nu aan getekend.

Fietsambitie

Ware het niet veel beter geweest als de fietsroute al bij het begin van de planning van de kantoren een uitgangspunt was geweest? Dan was een inpassing veel makkelijker geweest en hadden er ook een heleboel kosten voor proces en onderzoek bespaard kunnen worden.

Meer info:

Lees meer

[Twee kantoren blokkeren de fietsroute]

zuidas.txt · Laatst gewijzigd: 2019/10/27 08:45 (Externe bewerking)