Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


voorpagina
Kunnen we in de toekomst nog wel op de fiets naar het Binnengasthuisterrein?
24 april 2021
De Universiteit van Amsterdam gaat het Binnengasthuisterrein betrekken. Wordt er wel rekening gehouden met de toename van fietsers daar? Wij zijn bang van niet en trekken daarom aan de bel.


 
Fietsparkeersituatie bij stadsdeelkantoor Noord is niet goed
19 april 2021
Fietsersbond Amsterdam Noord en anderen vragen in een brief aandacht voor de fietsparkeersituatie bij het stadsdeelkantoor.


 
Veilig fietsen op de Sloterweg – randvoorwaarden aan inrichting en autogebruik
20 april 2021
De Sloterweg is Hoofdnet Fiets. Dat betekent dat de gemeente Amsterdam ervoor moet zorgen dat je daar veilig en comfortabel kunt fietsen. Iedereen is het erover eens dat het daar met de verkeersveiligheid op dit moment zeer slecht gesteld is.


 
Worden de Groene Zoomroute en de Sportas wel serieus genomen?
4 december 2020
Fietsersbond Amsterdam reageerde op een gemeentelijk beleidsstuk over de ontwikkeling van het gebied rond de sporthallen Zuid - het noordwestelijke puntje van de Zuidas.


 
Opheffen fietspaden Oranje Loper?
2 december 2020
De gemeente wil de fietspaden opheffen langs de De Clercqstraat-Admiraal de Ruijterweg-Jan Evertsenstraat. Men denkt dat dat beter is voor fietsers. Maar is dat ook zo?


 
Brug ipv tijdelijke pont Zeeburgereiland
20 november 2020
Een brug is een veiligere en waardevollere ontsluiting voor langzaam verkeer van het achterliggende gebied met 70.000 bewoners in 2040.


 
Verzet tegen onbezonnen Corona-maatregelen
28 juli 2020
In de Jan Pieter Heijestraat moeten fietsers sinds een week op de rijbaan rijden. Die rijbaan wordt nu fietsstraat genoemd maar bewoners vinden dat ongeloofwaardig: er zijn teveel auto's. Bovendien gedragen die zich te vaak als ongenode en ongewenste gasten.


 
Zienswijze Uitvoeringsstrategie Volkstuinen
23 juni 2020
In de 'Uitvoeringsstrategie Volkstuinenbeleid' blijkt de gemeente volkstuinparken beter te willen ontsluiten voor fietsers. Daar is de Fietsersbond blij mee. Ons advies is: geef nodige fietsverbindingen door volkstuinen goed vorm zodat er voor iedereen plek is.


 
Derde fietssliert voor meer ruimte voor fietsers en voetgangers
30 mei 2020
Ruim 50 fietsers reden in een lange sliert van het Haarlemmermeercircuit naar de Dam. Zo vroegen ze aandacht voor meer ruimte voor fietsers en een werkelijk autoluw beleid. De tocht voerde langs verschillende punten waar fietsers in de knel komen.


 
Raadsadres: verzoek een beleidskader ‘Ruimte voor de fietser bij gemengd verkeer' op te stellen
27 mei 2020
Nergens in Amsterdamse richtlijnen is vastgelegd wat de minimumbreedte van rijbanen voor gemengd verkeer (auto en fiets op dezelfde rijbaan) moet zijn. De landelijke normen in het ASVV voor 30km-straten dateren van twintig jaar geleden en voldoen niet meer nu auto’s en bestelwagens breder zijn geworden. Ze waren bedoeld voor woonstraten en niet voor de drukke straten die nu overal in Amsterdam tot 30 km-weg worden omgevormd. De Fietsersbond wordt bij dergelijke herinrichtingen steeds vaker geconfronteerd met een te smalle wegbreedte. Deze ontwikkeling is strijdig is met de Agenda Autoluw


 

Fietsen post-Corona
8 mei 2020
Tijdens de lockdown is het verkeer in de stad flink afgenomen. Na het afschalen van de beperkingen zal de mobiliteit groeien - maar anders dan voorheen. Hoe anders zal afhangen van de maatregelen die genomen worden. Fietsersbond Amsterdam hoopt op maatregelen die de aanzet vormen tot een besmettings-bestendiger stad. De plannen van de gemeente in de Agenda Amsterdam Autoluw wijzen de goede kant op. Wij denken dat er nu al concrete stappen gezet kunnen worden in de richting van een sowieso robuust gezonde en duurzame anderhalve meter-stad.


 

Gezocht: voorzitter Reizigers Advies Raad
15 april 2020
De RAR is een onafhankelijk adviesorgaan voor het openbaar vervoer en brengt gevraagd en ongevraagd adviezen uit aan de Vervoerregio Amsterdam en de openbaar vervoerbedrijven. In de RAR hebben vertegenwoordigers van consumentenorganisaties zitting die betrokken zijn bij het openbaar vervoer in de vervoerregio Amsterdam. Ook de Fietsersbond participeert in de RAR. Voor de RAR zoekt het dagelijks bestuur van de Vervoerregio Amsterdam een onafhankelijke voorzitter


 

Inspraakreactie op beleidskader ‘Ruimte voor de voetganger’
13 april 2020
De Fietsersbond Amsterdam heeft veel waardering voor de aanpak in het Beleidskader ‘Ruimte voor de voetganger’. De Fietsersbond is het volledig eens met de gemeente dat de voetganger meer ruimte verdient en dat voetgangers zich comfortabel en veilig door onze stad moeten kunnen verplaatsen. Toch zien wij op een aantal punten mogelijkheden tot verbetering van de beoogde aanpak.


 

Regels fietsparkeren tijdelijk gewijzigd
april 2020
Goed nieuws voor alle thuiswerkers met een fiets bij een van de Amsterdamse stations. In verband met de maatregelen als gevolg van het Corona-virus heeft de gemeente het beleid m.b.t. het verwijderen van fietsen (tijdelijk) aangepast. Meer informatie hierover kan je vinden op de site van de gemeente.


 

Uitspraak over fietsen Westerpark
4 maart 2020
De rechter heeft een beroep van de Fietsersbond tegen het aanwijzen van het Westerpark als voetgangerszone ongegrond verklaard. Weliswaar zou het wat extra zorgvuldigheid vragen van de fietsers tegenover de voetgangers maar het zou niet onredelijk zijn dat de prioriteit in het park ligt bij voetgangers en recreanten omdat het park een verblijfsfunctie heeft en er evenementen plaats vinden. De rechter deelt niet onze mening dat het verkeersbesluit mogelijk een eerste stap is naar het verdwijnen van het Plusnet. De gemeente heeft ter zitting aangegeven de situatie blijvend in de gaten te houden en dat gelet op de toename van het aantal woningen het Plusnet Fiets een belangrijke route blijft naast de alternatieve routes over de Haarlemmerweg en de Zaanstraat


 

Fietsersbond wil gestrekte route ipv zig-zagroute op Sportas
21 januari 2020
De gemeente wil de fietsroute via Amsterdamse Bos naar Amstelveen verbeteren. Deze zogenaamde Sportas moet het aantrekkelijker maken om tussen Amsterdam en Amstelveen te fietsen buiten de drukke Amstelveenseweg om. Nu is dat een zig-zagroute vooral ten zuiden van de Bosbaan. De Fietsersbond wil een rechte route langs de museumtrambaan. De gemeente wil de bestaande zig-zagroute verbeteren. Een slechte oplossing waarbij de gemeente vooral de oren laat hangen naar activistische omwonenden.


 

Vernieuwing Kinkerstraat
21 januari 2020
De gemeente wil de Kinkerstraat veiliger maken voor voetgangers en fietsers. En autoluwer. Dat is goed nieuws! Iedereen mag stemmen op één van twee ontwerpvarianten. Variant2: Stadsstraat geeft fietsers en voetgangers meer ruimte. Stem daarom op variant 2: Stadsstraat.


 

Resultaten pilotprojekt Ping if you care
15 januari 2020
Met de pilot waar vorig jaar 700 fietsers aan deelnamen werd in kaart gebracht hoe Amsterdamse fietsers hun rit ervaren. De deelnemers konden via een knop op hun fiets pingen als ze een lastige of juist goedlopende verkeerssituatie tegenkwamen. Pingen kon in verschillende categorieën


 

Locaties voor camerahandhaving snorscooters
2 januari 2020
De gemeente volgt en evalueert de effecten van de verplaatsing van de snorfiets naar de rijbaan. Uit de eerste rapportage (eind 2019) blijkt een verbetering van de verkeersveiligheid en de doorstroming en de drukte op de fietspaden. Ook hebben zich veel minder letselongevallen met snorfietsers voorgedaan. Toch blijft 52% van de snorfietsers negatief over de maatregel (al was dat eerder 72%). De fietsers blijven onverminderd positief. Jammer genoeg houden snorfietsers zich niet altijd en overal aan de regels. Daarom pleiten wij voor handhaving met camera’s


 

Mooie woorden zijn niet genoeg
4 dec 2019
Meer ruimte voor de fiets is een belangrijke doelstelling van de Agenda Autoluw. Maar met de maatregelen in de agenda wordt die doelstelling niet gehaald. Autoparkeren wordt beperkt maar er wordt bijna niets gedaan aan het doorgaand autoverkeer op de hoofdwegen dwars door de stad. Er is geen concrete ambitie om de modal split te veranderen ten gunste van de fiets. Lees ons commentaar op de Agenda Autoluw.


 

Manifest Autoluw Amsterdam
1 nov 2019
Met een manifest reageren een aantal Amsterdamse organisaties die actief zijn op het gebied van openbare ruimte en verkeer op de voorstellen van de gemeente Amsterdam voor een autoluw Amsterdam. De reactie is positief. Maar ook bezorgd dat de gemeente met haar beleid onvoldoende doorpakt.


 

Reactie Fietsersbond A'dam op plannen voor Weteringschans en Museumbrug
27 okt 2019
De Fietsersbond Amsterdam is blij met het voorlopig ontwerp voor de herinrichting van de Weteringschans en de Museumbrug: het wordt er beter voor fietsers. Maar op 2 punten hebben we kritiek: 1) de fietsstraat is bij de haltes te smal en 2) fietsers die via de brug en de Stadhouderskade naar het westen willen komen op die kruising onnodig in de knel.


 

Reactie Fietsersbond A'dam op NvU herinrichting Rozengracht
4 okt 2019
In de Nota van Uitgangspunten voor de herinrichting van de Rozengracht staat dat die weg veiliger moet worden en dat er wordt aangestuurd op minder auto's. Maar in de uitgangspunten zelf zien we niet terug hoe die wensen werkelijkheid worden. Ook de voorkeursvariant die wordt voorgesteld is ver verwijderd van wat wordt beleden.


 

Even snel je fiets parkeren steeds lastiger
19 juli 2019
Item op AT5 vandaag 'Het is behoorlijk irritant'


 

OEK107 is uit
8 juli 2019
Met oa SNOR in de praktijk; het leukste asfalt van de stad; floor fietst; en nieuwe en opgeloste knelpunten


 
Beroep tegen fietsparkeerverbod ingetrokken
8 juli 2019
Ondernemers (Rokin en Kalverstraat) merkten dat koopgrage klanten wegbleven na de stringente maatregelen tegen het fietsparkeren. De gemeente bespreekt nu met de Fietsersbond het faciliteren van kortparkeren langs de Rode Loper. Wie even snel een boodschap wil halen


 
Bezwaar instellen voetgangersgebief fietspad Gerbrandypark ongegrond verklaard
4 juni 2019
In november 2018 maakten we bezwaar tegen het instelen van een voetgangersgebied op fietspad Gerbrandypark. Ons bezwaar werd ongegrond verklaard. Stadsdeel West verlegt het primaat op het plusnet fiets in het Gerbrandypark van de fietser naar de voetganger. Het lijkt ons dat het dat doet het om een oneigenlijke reden: het weren van snorfietsen. Ook is de beslissing aanvechtbaar omdat het twijfelachtig is of een stadsdeel zo'n ingrijpend besluit op het Plusnet wel mag nemen.


 
Rechtszaak voor schone lucht in Amsterdam
4 juli 2019
Belangen- en bewonersorganisaties constateren dat ingrepen in het (doorgaande)verkeer niet meer kunnen uitblijven en hebben de website www.schonelucht.amsterdam gelanceerd. Opgeroepen wordt om mee te doen met een rechtszaak tegen de overheid. Inzet is schone lucht in alle straten van Amsterdam: binnen een half jaar onder de Europese grenswaarde van 40 μg/m³ voor stikstofdioxide (NO2) komen. Gevraagd wordt om te doneren en / of mede-eiser te worden. www.schonelucht.amsterdam


 
Stadsstraten in een autoluwe leefbare stad
5 juni 2019
De gemeente Amsterdam werkt aan beleid voor Stadsstraten. Voor de Fietsersbond Amsterdam is dit aanleiding om wensen en mogelijkheden op een rij te zetten in onze nota Stadsstraten in een autoluwe leefbare stad . Wij vinden dat herinrichting van stadsstraten een speerpunt moet worden in het programma Amsterdam Autoluw. Stadsstraten zijn wegen met zowel een verblijfs- als een verkeersfunctie. Bij de verblijfsfunctie gaat om winkelen


 
Fietsbelofte 2019
20 juni 2019
Fietsen naar school is een feestje en daarom roepen wij ouders van basisscholieren op om de Fietsbelofte 2019 te doen. Hiermee beloven ouders dat ze hun kind minimaal een dag per week lopend of op de fiets naar school brengen. De campagne Het Fietsende Schoolkind waar de Fietsbelofte een onderdeel van is draagt bij aan het besef van de voordelen van het fietsen naar school.


 
Demonstratie voor vaste IJ-oever verbinding 28 mei 10 u station Noorderpark
27 mei 2019
Tijdens de OV-staking zal de gemeente de IJ-tunnel openen voor fietsers. Na jaren van praten is er voor de duizenden fietsers tussen Noord en Centrum nog steeds geen vaste IJ-oeververbinding. Dat is toch idioot? De Fietsersbond wil dat er nu snel een besluit komt over de gewenste bruggen en tunnels voor langzaam verkeer. Daarom fietsen we dinsdag in een demonstratieve tocht door de IJ-tunnel. Fiets mee! Vaste IJ-oeververbinding nu! Dinsdag 28 mei


 
Toekomstbestendig Westerpark
22 mei 2019
Fietserbond Amsterdam gaf een inspraakreactie op de Nota van Uitgangspunten toekomstbestendig Westerpark.Wij zijn positief over een aantal aspecten in de Nota van Uitgangspunten zoals: Het maken van een helder onderscheid tussen fietspaden en voetpaden. En het verbeteren en verbreden van de Brettenpad route (de belangrijke Oost-west route) Opmerkingen hierbij: Maak zo snel mogelijk een eind aan de zonale voetpad benadering


 
AANSCHERPING MEERJARENPLAN FIETS
19 mei 2019
Fietsersbond Amsterdam is zeer ongerust of de politieke ambities zoals uitgesproken in de verkiezingsprogramma’s voldoende worden waargemaakt en deed daarom het verzoek aan de gemeenteraad dit te agenderen voor de eerstkomende gemeenteraadscommissie. De monitor en het fietstevredenheidsonderzoek leveren de volgende aanwijzingen: • Het rapportcijfer voor de kwaliteit van het fietsnetwerk is tussen 2015 en 2017 gedaald van 6


 
HANDHAVING SNOR VANAF 3 JUNI
10 mei 2019
Snorfietsers kunnen tot 3 juni nog wennen aan de nieuwe regels. Maar dan zal er gehandhaafd worden. Twaalf extra boa's onder wie vier motorrijders gaan zich er in juni speciaal mee bezighouden. Voor het snorfietsen op een fietspad waar dat verboden is geldt een boete van 95 euro. De handhaving moet een einde maken aan een voor fietsers frustrerende periode. DUIM OMHOOG VOOR DE VERKEERSREGELAARS! Sinds 8 april mogen snorfietsers niet meer op het fietspad rijden. Het gemeentelijk Projectteam SNOR en veel medewerkers van Pantar hebben alles gedaan om de onmogelijke regelgeving uit te leggen. Nog steeds moeten verkeersregelaars alle zeilen bijzetten. Dat verdient waardering. Dus als je verkeersregelaars goed bezig ziet steek je duim dan eens omhoog! (Foto Thomas Schlijper)


 
Stalling Station Noord geopend
10 april 2019
Een mooie nieuwe inpandige fietsenstalling met plek voor 1300 fietsen. Scooters parkeren in vakken op straat. De route er naar toe kan beter.


 
Voorgeschiedenis van SNorfiets Op Rijbaan (SNOR) en de invloed daarop van de Fietsersbond Amsterdam
5 april 2019
Wat we deden om snorscooters naar de rijbaan te krijgen is te lezen in deze factsheet. Van het verzamelen van klachten over snorfietsen in 2009 tot het definitief vaststellen van het verkeersbesluit SNOR op 11 december 2018.


 
8 april Snorfietsers naar de rijbaan-wij delen stikkers uit
2 april 2019
Ruim tien jaar heeft de Fietsersbond veel tijd en energie besteed aan het heroveren van de fietspaden op de scooters. Medestanders waren er genoeg zeker in Amsterdam. Maar de landelijke politiek bewoog langzaam. Een doorbraak kwam met de mogelijkheid die de minister gaf om in bepaalde gevallen snorfietsers te verplichten van de rijbaan gebruik te maken en een helm op te zetten. Amsterdam is de eerste gemeente die hiervan gebruik maakt. De stad heeft kosten noch moeite gespaard. Er zijn duizenden verkeersborden geplaatst en tal van tijdelijke wegmarkeringen aangebracht. Snorfietsers weten precies waar ze de rijbaan op moeten. De eerste twee maanden zet de gemeente ook verkeersregelaars in. Ter ere van deze mijlpaal heeft de afdeling Amsterdam van de Fietsersbond spatbordstickers laten drukken. Die zullen we uitdelen op drukke plaatsen en zijn ook te bekomen via ons afdelingskantoor. Zie de openingstijden op deze site


 
Autovrije zondag komt eraan
28 maart 2019
De Fietsersbond en Milieudefensie waren 27 maart op bezoek bij wethouder vervoer Sharon Dijksma (PvdA). De reden: onze succesvolle lobby voor herintroductie van de autovrije zondag in Amsterdam op 22 september als ook andere Europese steden dit organiseren. Wel in een ander jasje dan vroeger


 
FIETSSTAD AMSTERDAM boek en expositie
13 maart 2019
Dagelijks stappen bijna een half miljoen mensen op de fiets in Amsterdam. Hoe dat mogelijk werd is binnenkort te lezen in het nieuwste boek van Fred Feddes ism Marjolein de Lange. Het boek komt 4 april uit


 
vanaf 8 april fietspad scootervrij!
1 maart 2019
Voor de Fietsersbond die jaren bezig is geweest om dit voor elkaar te krijgen is 8 april een feestelijke dag! En wij hopen voor ouders van kinderen in de basisschoolleeftijd ook! We denken dat de fietspaden er iets rustiger van worden en fietsen met kinderen iets meer ontspannen.


 
OEK106 is uit
2 maart 2019
Met oa brandbrieven uit Noord; Amsterdam autoluw; de Weesperzijde; de nieuwe editie van de fietskaart van Amsterdam de tentoonstelling in het stadsarchief en Fred Feddes over zijn nieuwste boek.


 
Beroep tegen fietsparkeerbeleid Rode Loper
20 februari 2019
De Fietsersbond gaat bij de rechter in beroep tegen het besluit om langs de gehele Rode Loper steeds alle buiten de voorzieningen geparkeerde fietsen te verwijderen


 
Maak Wiboutstraat elke zondag autovrij
18 februari 2019
Fietsersbond Amsterdam: Pak de fiets. Drukke autostromen niet door de stad maar via de A10. Daarom (om te beginnen als proef): Wiboutstraat elke zondag autovrij. Lees het artikel in het Parool vandaag. https://s.parool.nl/s-a4623333/


 
Ongewenste bromfietspaden
13 februari 2019
INVENTARISATIE FIETSERSBOND VAN ONGEWENSTE BROMFIETSPADEN DIE OMGEZET MOETEN WORDEN NAAR FIETSPADEN.


 
Amsterdam zoekt 1000 pingers
6 februari 2019
In maart start de pilot Ping if you care Amsterdam. 1000 fietsers krijgen een knop op hun fiets waarmee ze op hun dagelijkse fietsrit registreren wat ze tegenkomen. Fiets jij in maart en april regelmatig door de stad? Ping dan mee! Meer info en meteen aanmelden kan via pingifyoucare.eu/nl/amsterdam.


 
Fietsvisie Amsterdam Noord
3 februari 2019
Hij is af: de fietsvisie van de Fietsersbond Amsterdam Noord!Lees hem door. Laat je inspireren. Wij gaan voor: Veilig comfortabel en snel door Amsterdam Noord en omliggende gebieden De fietsvisie is vandaag verstuurd aan onze leden in Noord; aan de leden van de stadsdeelcommissie; aan actieve bewoners(groepen)en aan alle gebiedsmanagers en gebiedsmakelaars. En last bot not least aan stadsdeelbestuurder Saskia Groenewoud.


 
Fietsroute Haarlemmerhouttuinen
22 december 2018
De Fietsersbond is enthousiast over een doorgaande fietsroute over de Haarlemmer Houttuinen waarbij fietsers verleid zullen worden de nieuwe route te gaan gebruiken zodat alleen bestemmingsverkeer op de fiets in de Haarlemmerstraat/dijk over blijft. Verleiden kan alleen als de nieuwe fietsroute sneller is; een aantrekkelijke (groene) openbare ruimte heeft; altijd voorrang heeft en er minder verkeerslichten dan de Haarlemmerstraat/dijk route zijn. Maar het meest bepalend en wat voor de Fietsersbond betreft een voorwaarde is


 
Bezwaar tegen voetgangersgebied op fietspad Gerbrandypark en op fietspaden in parken in Noord
6 november 2018
De Fietsersbond maakt bezwaar tegen het instellen van een voetgangerszone op het fietspad door het Gerbrandypark. Dit fietspad is een wezenlijke schakel in de fietsverbinding van de zuidelijke binnenstad naar Amsterdam West en Haarlem. Ook in Noord bestempelt de gemeente parken inclusief het Plusnet fiets als voetgangersgebieden. Zodoende tornt zij aan de voorwaarde van Plusnet fiets dat fietsers weinig hinder dienen te hebben van overige verkeersdeelnemers


 
Fietsersbond maakt bezwaar tegen strikt fietsparkeerbeleid Ferdinand Bol en Kinkerstraat eo.
27 oktober 2018
Fietsersbond Amsterdam vindt de invoering van een zeer strikt fietsparkeerbeleid in drukke gebieden en winkelstraten doorschieten. Voor (kleine) drukke gebieden waar adequate stallingsvoorzieningen in de nabijheid gecreerd zijn (zoals Leidseplein


 
ZIENSWIJZE Ontwerpverkeersbesluit Snorfiets naar de Rijbaan
23 september 2018
De Fietsersbond is vanzelfsprekend blij met het ontwerpbesluit1 om in vrijwel het hele gebied binnen de ring A10 de scooter naar de rijbaan te verplaatsen met de juiste gronden van onderbouwing. Helaas zijn een aantal keuzes gemaakt die wij onveilig achten. Daarnaast zijn er veel niet onderbouwde uitzonderingen waardoor voor de weggebruiker onnodig onduidelijkheid gecreëerd wordt terwijl de gemeente in de bekendmaking stelt “De meest belangrijke overweging is dat hiermee naar alle weggebruikers binnen de ring in Amsterdam duidelijk kenbaar en consistent is waar de maatregel met betrekking tot de snorfiets geldt.” Daarom dienen wij deze zienswijze in.


 
In het Parool vandaag: Fietsersbond tegen opheffen fietspaden in oost.
4 september 2018
Nav de reactie van Fietsersbond Amsterdam aan het dagelijks bestuur verscheen er een artikel van Marc Kruiswijk in het Parool van 4 september. Ilustratie c Jet de Nies


 
Rechtbank verklaart beroep tegen voetgangersgebied gegrond
23 augustus 2018
In de procedure van de Fietsersbond tegen het besluit van stadsdeel West om van het Westerpark een voetgangersgebied te maken heeft de rechtbank ons beroep gegrond verklaard. Het stadsdeel zal binnen acht weken duidelijk moeten maken hoe de aanwijzing past bij de eisen die de gemeente stelt aan de kwaliteit van het plusnet fiets.


 
concept NvU van Swindenstraat: opheffen fietspaden
30 augustus 2018
De Fietsersbond reageerde op de concept Nota van Uitgangspunten van Swindenstraat. De Fietsersbond is erg geschrokken van dit plan omdat de fietspaden in alle varianten worden opgeheven zonder dat daar andere fietsvoorzieningen voor terugkomen. De mogelijkheid de fietspaden te behouden is niet eens onderzoch omdat als uitgangspunt is genomen dat de fietspaden worden opgeheven.


 
Bezwaar tegen fietsparkeerregime Rode Loper
16 juli 2018
We maakten bezwaar tegen het instellen van een E3 zone op de Rode Loper. In een E3 zone geldt een verbod fietsen te plaatsen buiten de daarvoor bestemde voorzieningen.


 
Inspraakreactie Fietsersbond Amsterdam op concept NVU Czaar Peterstraat
15 juli 2018
In deze inspraakreactie pleiten we o.a voor meer aandacht voor de fiets; onderzoek naar mogelijke verbreding: 30km-drempels; fietsvriendelijk inrichting bij de tramhalte


 
Beroep Fietsersbond Amsterdam tegen instellen voetgangerszone Westerpark
15 juli 2018
In het Westerpark liggen belangrijke fietsroutes. Toch heeft Stadsdeel West vorig jaar besloten er een voetgangerszone van te maken. Dat zou de enige manier zijn om snorfietsen te weren. De vraag is of daarbij de belangen van de vele fietsers voldoende zijn meegewogen. Hun rechtspositie is namelijk verzwakt. Fietsersbond Amsterdam legde het voor bij de rechter. De uitspraak wordt verwacht voor 23 augustus. De Fietsersbond in Haarlem heeft alvast een verkeersbord ontworpen om snorfietsen te weren en fietsers in hun recht te houden.


 
Inspraakreactie op Voorlopig Ontwerp fietsstraat Weesperzijde Zuid
5 juli 2018
In deze inspraakreactie pleiten we o.a voor asfalt ipv klinkers; het opnemen van de gehele weesperzijde in het VO; het toevoegen van schampstroken tussen tussen rijbaan en parkeerstrook; het opheffen van de autoparkeerplekken aan de Amstelzijde en fietsvriendelijke 30 km/u drempels.


 
Inspraakreactie op Concept Nota van Uitgangspunten Nieuwezijds Voorburgwal Noord
2 juli 2018
De Fietsersbond stemt van harte in met de ambitie om op de Nieuwezijds Voorburgwal Noord meer ruimte voor voetgangers en fietsers te creëren en zo onder meer de veiligheid het comfort en de doorstroming op dit Plusnet Fiets te verbeteren. In de uitwerking van de uitgangspunten kan dat beoogde resultaat wat ons betreft (nog) beter gerealiseerd worden.


 
Onze Nota Fietsstraten is verschenen
14 juni 2018
In deze nota noemen we uitgangspunten doel voorwaarden en inrichting voor toepassing van fietsstraten zoals die volgens ons zouden moeten gelden


 
Copenhagenize your city
11 juni 2018
Danish-Canadian urban designer Mikael Colville-Andersen busts some common myths and shows how the bicycle has the potential to transform cities around the world


 
Zienswijze bij ontwerpbestemmingsplan Sluisbuurt Zeeburgereilan
25 mei 2018
Lees onze zienswijze via de volgende pagina


 
OEK 104 is er
9 mei 2018
De OEK het blad van afdeling Amsterdam van de Fietsersbond is uit. Leden ontvangen hem binnenenkort in de bus of mail. Deze keer met o.a Dick de Jong Erelid


 
fietssoep
20 april 2018
Fietssoep: soep ontmoeten en discussie over fietsen en acties voor beter fietsen in Amsterdam neem je eigen soepkom en lepel mee om plastic soep te voorkomen **VR 20 APRIL OM 17:30 soep** (inloop 17 u; 18.30 u discussie)


 
Partijen aan het woord
16 maart 2018
In 2 filmpjes zijn de woordvoerders van de grote politieke partijen aan het woord over fietsen. Klik op **lees meer** om de filmpjes te bekijken.


 
Samenvatting van verkiezingsprogrammas gemeenteraad 2018
8 maart 2018
Wat staat er in de programma's over de fiets en het verkeer?


 
Visie Fietsersbond Amsterdam voor een leefbare en mobiele stad
19 februari 2018
De Fietsersbond wil een stad voor mensen niet voor voertuigen. Een stad waar iedereen prettig en veilig kan verblijven en bewegen. Dat is een stad voor fietsers en voetgangers met beperkt gemotoriseerd verkeer


 
Bezwaar en beroep tegen instellen voetgangersgebied Westerpark
27 februari 2018
In augustus maakte De Fietsersbond Amsterdam bezwaar tegen het verkeersbesluit **Het weren van snorfietsen uit parken in Amsterdam Westerpark**. Met dat besluit wordt het Westerpark aangewezen als voetgangersgebied


 
Deelfietsen: Inspraak Fietsersbond Amsterdam
11 februari 2018
Binnen de Fietsersbond wordt verschillend gedacht over deelfietsen. Sommigen zien er een aanvulling in die het fietsen verder kan stimuleren


 
Inspraak Fietsersbond Nieuw ontwerp voor Sloterwegrotonde in de raadscommissie ID-Verkeer op 10 januari 2018
10januari 2018
De Fietsersbond verzet zich tegen dit ontwerp van de rotonde Sloterweg / Anderlechtlaan. Daar is een 2-baans rotonde met fietsers uit de voorrang voorzien om de geplande HOV Westtangent snelle doorstroming te geven. De snelle buslijn door de woonwijk leidt tot onveiligheid voor langzaam verkeer en extra sluipverkeer.


 
Reactie Fietsersbond op Beleidskader Verkeersnetten en beleidskade Puccinimethode
10 januari 2018
In onze inspraak pleitten we voor meer ambitie voor snelheid op het Plusnet en het Hoofdnet Fiets. Het concept beleidskader stelde namelijk geen enkele streefwaarde voor het Hoofdnet Fiets


 
Reactie Fietsersbond op Voorlopig Ontwerp 1e Oosterparkstraat
19 december 2017
het Voorlopig Ontwerp voor de 1e Oosterparkstraat(dd 14-11-2017) waarin de fietspaden worden opgeheven betekent voor fietsers een verslechtering ten opzichte van de huidige situatie. Als je de fietspaden wil opheffen moet de hoeveelheid autoverkeer worden teruggedrongen


 
IJburg Enquete
18 december 2017
IJburg bestaat 15 jaar. De Fietsersbond is benieuwd naar wat IJburgers vinden over het fietsen in en naar hun wijk. Daarom deze enquete. Met de uitkomsten kunnen we meer doelgericht werken aan beter fietsen op IJburg. Onder de deelnemers aan de enquete worden 3 uitstekende kettingsloten verloot.


 
Reactie op de Concept-nota ‘Parkeernormen voor Fietsers en Scooters
12 december 2017
De nota bevat beleidsregels (voor fietsparkeren) en richtlijnen (voor scooterparkeren) bij (ver-)nieuwbouw. In Amsterdam. Dit als aanvulling op het Bouwbesluit 2012.De Fietsersbond is blij om te zien dat er serieus werk wordt gemaakt van het realiseren van inpandige voorzieningen voor fietsparkeren bij nieuwbouw en herontwikkeling van bestaande gebouwen. Het verbaast ons dat fiets- en scooterparkeren in één nota worden behandeld. Wat de Fietsersbond betreft zijn fietsen en scooters verschillende grootheden. Bij de beoordeling van deze nota is voor de Fietsersbond belangrijk dat het parkeerbeleid ook tot doel moet hebben om de inwoners van Amsterdam te stimuleren om de fiets als vervoermiddel te gebruiken.


 
Meerjarenplan Fiets kiest niet echt
1 juni 2017
De Fietsersbond pleit voor verdubbeling van het budget en een plan van aanpak om tot daadwerkelijke resultaten voor fietsers te komen.


 
Fietsersbond wil meer veren
2 maart 2017
Over de "Sprong over 't IJ" zegt de Fietsersbond 'eerst meer veren'.


 
Eilandenboulevard: Fietsersbond en bewoners willen langs het water kunnen blijven fietsen
28 februari 2017
Doorgaande fietsers op de Eilandenboulevard willen niet twee keer extra wachten om over te steken.


 
Verkeersplein zoekt begeleiders
3 februari 2017
Ook dit jaar zoekt Verkeersplein weer mensen die samen met aanstaande brugklassers willen oefenfietsen.


 
Inspraak Sprong over 't IJ
26 januari 2017
De gemeente heeft van 23 januari tot en met 6 maart een inspraakperiode ingesteld voor de nieuwe IJoever-verbindingen.


 
Fietspad Minervalaan gered
26 januari 2017
Het fietspad van de Minervalaan naar station Zuid wordt toch comfortabeler dan gedacht.


 

2016


Scooter mag van fietspad af maar....
3 november 2016
Door het vandaag gepubliceerde besluit mogen scooters van het fietspad af maar er zijn ernstige bezwaren.


 
Fietsersbond de straat op voor verkeersveiligheid
13 oktober 2016
De Fietsersbond Amsterdam ging de straat op voor meer verkeersveiligheid.


 
Fietsersbond praat en denkt mee met MJP Fiets
28 september 2016
De Fietsersbond Amsterdam meent dat de stad scherpere keuzes moet maken in het nieuwe Meerjarenplan Fiets.


 
Fietstelweek 2016 opent in Amsterdam
14 september 2016
Op maandag 19 september wordt in Amsterdam de Nationale Fietstelweek geopend.


 
Sarphatistraat Fietsstraat
28 juni 2016
Vanaf nu is de Sarphatistraat een "Fietsstraat"; de Fietsersbond zet er haar vraagtekens bij.


 
Fikse Fietsdemonstratie Zaterdag 28 mei!
20 mei 2016
Zaterdag 28 mei was er een grote Fietsdemonstratie met acties en optredens in het kader van Fair City en de Fietsersbond.


 
Meer ruimte voor de fiets in 1e Oosterparkstraat
20 mei 2016
Wij claimen meer ruimte voor de fiets en minder voor de auto in de Eerste Oosterparkstraat.


 
Controverse over scooters naar de rijbaan
15 april 2016
De Fietsersbond Amsterdam maakt zich zorgen over helmplicht per straat voor snorfietsers; onwerkbaar.


 
Stevig standpunt IJoeververbindingen
14 april 2016
De Fietsersbond Amsterdam heeft een zeer uitgebreide visie met duidelijke standpunten gestuurd aan de gemeente over de IJ-oeververbindingen.


 
Meerjarenplan Verkeersveiligheid: weinig over auto's
24 maart 2016
De Fietsersbond Amsterdam is blij met het Meerjarenplan Verkeersveiligheid van de gemeente maar ziet te weinig maatregelen tegen de hinder van auto's.


 
Visie Fietsersbond op Milieubesluit
18 maart 2016
De Fietsersbond gaf haar visie op het Milieubesluit van de gemeente waarin scooters van 5 jaar oud en ouder niet meer in de bebouwde kom mogen.


 
Veiligheid op Van Wou in gevaar
8 maart 2016
De Fietsersbond is bezorgd dat de verkeersveiligheid op de Van Woustraat in gevaar komt bij de herinrichtingsplannen van de gemeente.


 
Visie op Zuidas hoognodig
25 februari 2016
Vrijdag 26 februari sluit de inspraaktermijn voor de concept visie op de Zuidas. De Fietsersbond heeft een zienswijze geschreven.


 
Scooters mogen naar de Rijbaan!
27 januari 2016
De Tweede Kamer heeft groen licht gegeven voor de plannen om de scooters naar de rijbaan te krijgen.


 
Verkeersplein zoekt vrijwilligers
18 januari 2016
Ook dit jaar zoekt Verkeersplein weer mensen die samen met aanstaande brugklassers willen oefenfietsen.


 

Zie voor ouder nieuws: het Nieuwsarchief


Lees hier de verslagen van onze Algemene Ledenvergadering


GEZOCHT! Nieuwe medewerkers Social Media of Acties op Straat. Voor meer info amsterdam@fietsersbond.nl

voorpagina.txt · Laatst gewijzigd: 2021/04/25 10:40 door johan